Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym PETITE MAISON działającym pod adresem: www.petitemaison.pl który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Definicje:

Sprzedawca, producent – to ZAK SP.Z.O.O. z siedzibą w 00-728 Warszawie, ul. Bobrowiecka 3/264, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotów w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000620898, REGON 364612480

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sklep, serwis – to sklep internetowy PETITE MAISON, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.petitemasion.pl
Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dostarczone przez PETITE MAISON do sprzedaży detalicznej oznaczone znakami towarowymi PETITE MASION.

Cena –to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej www.petitemaison.pl. Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta (patrz: Wysyłka).

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy, wysyłki towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu  Towaru lub Towarów (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z  wyjątkiem dni wolnych do pracy.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.

2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.

3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień

1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta, jedynie według poniższych możliwości:
– przelewem na rachunek bankowy;
– kartą kredytową przy płatnościach dokonywanych przez Internet;
Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu (zgodnie z pkt. IV Regulaminu.).

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
– zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą;

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
– nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
– zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
– gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu

6. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.

3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane przy pomocy folii z naklejonymi logo Sprzedawcy. Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

V. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Zwrotom nie podlega towar spersonalizowany oraz szyty na miarę i indywidualne zamówienie.

3. Zwracany lub wymieniany Towar:
– powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
– powinien być kompletny,
– posiadać wypisany formularz zwrotu wraz z paragonem
– nie może nosić śladów użytkowania.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.

6. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.

7. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

8. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od klienta.

9. Zwroty prosimy kierować na adres:

Petite Maison
Ul. Mokotowska 43/107
00-551 Warszawa

VI. Reklamacja towaru

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:

Petite Maison
Ul. Mokotowska 43/107
00-551 Warszawa

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do ZAK SP.Z.O.O. oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy www.petitemaison.pl oraz ZAK SP.Z.O.O. danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest:

ZAK Sp. z o.o., właściciel marki Petite Maison

z siedzibą w 00-728 Warszawie, ul. Bobrowiecka 3/264, NIP 521-373-71-29, REGON 364612480

2. Celem zbierania danych jest: Realizacja i obsługa zamówień sklepu internetowego marki Petite Maison, znajdującego się pod adresem www.petitemaison.pl oraz związanych z tym działań marketingowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym marki Petite Maison pod adresem www.petitemaison.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówień.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Podczas korzystania oraz zakupów w sklepie internetowym www.petitemaison.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza . Dane te są niezbędne, by Państwa zamówienia zostało zapisane w systemie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia, wysyłki newslettera oraz najlepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego itp.

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Jeżeli zapisałeś się na newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysyłki newslettera. Dane te mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się wysyłką newslettera, w przypadku, jeśli będziemy korzystać z usług takiego podmiotu. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klienta, zbieraniu danych demograficznych, personalizacji newsletterów. ZAK SP. Z.O.O. nie udostępnia danych osobowych podmiotom gospodarczym w celu osiągania korzyści materialnych, czy też ich dalszego przetwarzania.

3. W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?

Jeżeli dokonałeś zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia. Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową.

4. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych osobowych?

Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu. Przy składaniu zamówienia możesz zmienić dane zachowując numer klienta. W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.
Wykorzystanie ciasteczek (plików Cookies) Korzystając ze sklepu www.petitemaison.pl w niektórych obszarach wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go. Zapis plików Cookies zwiększa wydajność oraz wygodę  korzystania z naszej strony. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i jego użytkownika, nie naruszają w żaden sposób Państwa prywatności. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych.

5. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?

Komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL. Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych ZAK SP.Z.O.O.

6. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie www.petitemaison.pl

© Petite Maison
© Petite Maison
Content | Menu | Access panel
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy
0